Načítání obsahu...

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

Čl. 1

Základní ustanovení

1.    Správcem osobních údajů je ALVE spol. s r.o., IČ 46970258, se sídlem Veřovice 80, 742 73 Veřovice (dále jen: „správce“).

2.    Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Veřovice 80, 742 73 Veřovice

email: alve@alve.cz

3.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 

Čl. 2

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal vlastním zjišťováním na základě plnění Vaší objednávky.

2.    Správce zpracovává zejména tyto Vaše osobní údaje:

a.     jméno, příjmení

b.    adresa,

c.     telefon, e-mail,

d.    a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

Čl. 3

Právní titul a účel zpracování osobních údajů

1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

·         právní povinnost, která se na správce vztahuje,

·         plnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost,

·         oprávněný zájem správce,

·         Váš souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

2.    Správce zpracovává Vaše osobní údaje za účelem

·         vyřízení Vaší objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; osobní údaje uvedené v čl. 2 odst. 2 bodu a-c jsou nutné pro vyřízení objednávky, pročež bez jejich poskytnutí nelze uzavřít smlouvu a vyřídit objednávku,

·         plnění právních povinností stanovených právními předpisy ČR,

·         zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

Čl. 4

Doba uchovávání údajů

1.    Správce uchovává osobní údaje

·         po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a plnění povinností stanovených právními předpisy nebo

·         po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, nejdéle však po dobu 5 let. 

2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Čl. 5

Další zpracovatelé

1.    Dalšími zpracovateli Vašich osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu, případně marketingových služeb.

2.    Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Čl. 6

Vaše práva

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte právo

·         vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli zpět,

·         požadovat po správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,

·         požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

·         vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

·         požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů,

·       podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, které jste oprávněn/a uplatnit prostřednictvím shora uvedeného e-mailu.

 

Čl. 7

Zabezpečení osobních údajů

1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1.    Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.    Se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 484/2004 Sb., vyjadřujete souhlas zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

3.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.