Načítání obsahu...

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném obchodní společností ALVE spol. s r.o. a upravují práva a povinnosti dodavatele (prodávajícího), kterým je společnost ALVE spol. s r.o. sídlem č.p. 80, Veřovice, PSČ 742 73, IČ: 469 70 258 a odběratele (kupujícího).

Předmětem kupních smluv je dodávka zboží z katalogu dodavatele.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené všeobecnými obchodními podmínkami občanským zákoníkem, tj. zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele, tj. zákonem č. 634/2012 Sb. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem, tj. zákonem č. 89/2012 Sb.  Odběratel, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

§ Rozhodné právo

Obchody mezi smluvními stranami se řídí platným českým právem, a to bez ohledu na to, zda odběratel je tuzemskou, či zahraniční osobou. Bez výslovného souhlasu dodavatele jsou dodávky do zahraničí vyloučeny a odběratel přebírá zboží od dodavatele v České republice.

§ Kupní smlouva a její náležitosti

Je-li odběratel spotřebitelem, vzniká kupní smlouva odesláním objednávky odběratelem a jejím přijetím dodavatelem. Obdržení objednávky je dodavatel povinen neprodleně potvrdit odběrateli. Je-li odběratel podnikatelem, vzniká kupní smlouva doručením závazného souhlasu dodavatele odběrateli s tímto návrhem.

Statutární orgán kupujícího podepisující všeobecné obchodní podmínky prohlašuje, že uspokojí prodávajícímu dluhy kupujícího vzniklé z kupních smluv uzavřených podle této těchto VOP včetně bezdůvodného obohacení, jestliže je kupující nesplní, přičemž uznání dluhu kupujícím je účinné i vůči němu (souhlas ručitele s uznáním dluhu kupujícího se nevyžaduje). Prodávající toto prohlášení přijímá. Toto ustanovení platí, je-li kupujícím právnická osoba. 

a) Jestliže se prodávající stane nespolehlivým plátcem a kupující je na základě vyrozumění finančního úřadu povinen zaplatit za prodávajícího DPH finančnímu úřadu, je kupující oprávněn odečíst zaplacenou daň od dosud nezaplacené kupní ceny  za zboží. 

b) Jestliže se prodávající stane nespolehlivým plátcem a kupující obdrží vyrozumění finančního úřadu o této skutečnosti, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy je ve vztahu k prodávajícímu účinné dnem doručení listiny o odstoupení od smlouvy.

§ Podmínky dodávky zboží

Dodávka se uskutečňuje na místo určení příjemce. Místo odběru (dále též místo určení) je stanoveno v objednávce odběratele. Dodavatel zajišťuje dopravu a hradí její náklady, a to v případě, že hodnota objednaného zboží činí nejméně 1.000,- Kč bez DPH. Pokud hodnota objednaného zboží nedosahuje částky 1.000,- Kč bez DPH, činí dopravné 150,- Kč včetně DPH.

Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele dnem zaplacení kupní ceny.

Dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky jsou nezávazné. Dodavatel je oprávněn dodat zboží před touto lhůtou i po jejím uplynutí bez jakýchkoli nároků odběratele na uplatnění případné škody způsobené prodlením.

§ Platební podmínky

V cenách uvedených v katalogu je zahrnuta daň z přidané hodnoty. Po dodávce zboží je dodavatel povinen vystavit a zaslat odběrateli fakturu s náležitostmi daňového dokladu. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty zakázky nebo zaslat zboží na dobírku.

Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně včetně daně z přidané hodnoty na účet dodavatele. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží přepravci. Při prodlení se zaplacením faktury je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení až do zaplacení.

§ Práva z vadného plnění, záruka za jakost

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Dodavatel odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Nemá-li věc zejména vlastnosti, které si strany ujednaly, nebo v případě, že si neujednaly vlastnosti, které dodavatel popsal, nebo které odběratel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, nebo se věc nehodí k účelu, který pro její použití dodavatel uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.